Biuletyn Informacji Publicznej
Status prawnyPubliczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  • Ramowego planu pracy szkoły,
  • Programu wychowawczego szkoły,
  • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z zachowanie,
  • Regulaminów.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

Wyszukaj


Kontakt

Publiczne Gimnazjum nr 33
w Łodzi
ul. Janosika 136

® Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi 2010