Biuletyn Informacji Publicznej
Majątek szkołyMajątek szkoły - stan na 31 grudnia 2016 roku

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe:  

   -środki trwałe

 

1 879 162,75

 

Aktywa obrotowe:  
   -nalezności krótkoterminowe w tym:
12 920,00
        -należności z tytułu dostaw i usług 0,00
        -pozostałe należności 12 920,00
   -środki pieniężne na rachunkach bankowych 37 614,74
Wyszukaj


Kontakt

Publiczne Gimnazjum nr 33
w Łodzi
ul. Janosika 136

® Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi 2010